Grondwater

Een te hoge grondwaterstand (grondwaterpeil) zorgt voor overlast, zoals natte kruipruimtes en drassige tuinen. Maar als de grondwaterstand te laag is, heeft dit nadelige effecten op de groenvoorziening en gewassen. Ook kan dit funderingen aantasten met mogelijk verzakkingen aan gebouwen als gevolg. Het meten van de grondwaterstand is ook van essentieel belang voor het onttrekken van grondwater. Het inzicht wat je door deze water metingen krijgt, zorgt ervoor dat de door ons intensief gebruikte grondwatervoorraad duurzaam beschikbaar blijft.

Met onze grondwatermeetnet ontzorging en grondwaterstand meetsysteem ondersteunen we gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.

Grondwaterstand meetsysteem

Water metingen, waterpeil en -afvoer

Waterpeil en -afvoer

Watergangen in stedelijk en landelijk gebied spelen een belangrijke rol in de afvoer en berging van neerslag en het reguleren van de grondwaterstand. Daarnaast vormt hoogwater langs de kust en in rivieren een constante dreiging voor overstromingen. Laagwater zorgt voor problemen voor de landbouw, industrie en natuur. Door water metingen met onze waterpeil en -afvoermeetsystemen kunnen waterbeheerders continu waterpeil en -afvoer volgen en sturing afstemmen op het actuele systeembedrag om te zorgen voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening.


Rioolwater

Grote hoeveelheden regen kunnen riolen doen overlopen. Hierdoor ontstaan overlastsituaties zoals water op straat, stankoverlast en vissterfte als gevolg van vervuild water. Daarnaast zorgen de talloze ingewikkelde constructies in rioolstelsels dat deze niet altijd optimaal werken.

Water metingen met onze verschillende rioolwater meetsystemen ondersteunen de rioleringsbeheerder bij de optimalisatie van het operationele beheer, verantwoording van prestaties en aansprakelijkheid, onderbouwing van maatregelen en afstemming tussen verschillende partners in de afvalwaterketen.

Water metingen, Rioolwater

Water metingen, Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

De kwaliteit van oppervlaktewater, drinkwater en grondwater zijn belangrijk voor onze gezondheid en veiligheid. Daarnaast is oppervlaktewater een belangrijke habitat voor een grote verscheidenheid aan dieren en planten. Vervuiling, zoals vermesting, verzilting, illegaal/verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen en riooloverstorten bedreigen de verschillende functies van de waterkwaliteit.

Water metingen met onze waterkwaliteit meetsystemen ondersteunen én ontzorgen waterbeheerders bij het continu inzichtelijk hebben van de waterkwaliteit.