Monitoring oppervlaktewater

Voor waterschappen en waterbeheerders ontwerpen en realiseren wij hydrologische meetnetten om informatie in te winnen over de werking van het oppervlaktewatersysteem. Aanpassingen aan rivieren, beken, watergangen, sloten en greppels kunnen invloed hebben op waterstanden, stroomrichtingen, waterafvoer en waterbeheer.Om tevens de invloeden van neerslag en het neerslagafvoer proces op het oppervlaktewatersysteem in kaart te brengen, realiseren wij ondersteunende neerslagmeetnetten. De meest voorkomende hydrologische meetnetten die wij realiseren en aanvullende dienstverlening zijn gericht op:

 • waterstandsmetingen van oppervlaktewater en grondwater;
 • stroomsnelheid- en stroomrichtingmetingen
 • neerslagmetingen;
 • debietmetingen van de hoeveelheid afgevoerde water in een waterloop
 • waterkwaliteitsmetingen (temperatuur, geleidbaarheid, zuurstof, troebelheid, etc.)

 Onze dienstverlening:

 Wij kunnen u voorzien in de volgende diensten en werkzaamheden:

 • Het verrichten van x,y,z-inmetingen van oppervlaktewatermeetpunten;
 • Het leveren, plaatsen en inregelen van meetapparatuur;
 • Het registreren en (lokaal) uitlezen van waterstanden, debieten, neerslag, waterkwaliteitsparameters met dataloggers mét en zonder telemetrie
 • Het uitvoeren van handpeilmetingen, controlemetingen en veldkalibraties van sensoren;
 • Het verrichten van ijkingsmetingen, dieptepeilingen en profielbepalingen van waterlopen
 • Het uitvoeren van meetnetbeheer: controleren data op betrouwbaarheid, controle juiste werking van het meetsysteem, reiniging sensoren en systeem;
 • Het realiseren van ICT oplossingen voor data-ontvangst, databeheer, datavalidatie, data import- en export en (online) datapresentatie;
 • Het koppelen van meetsystemen met centrale hoofdposten
 • Het aangaan van dataprestatiecontracten en ontzorgingsconcepten; u betaalt enkel voor de data die voldoet aan de vooraf afgesproken meetefficiency.