Stedelijk (afval)water meetnetten

Als monitoringspecialist voeren wij verschillende typen metingen uit om gemeenten (en indirect ook waterschappen) te ondersteunen bij het optimaal laten functioneren van de afvalwaterketen en stedelijk water. Of het nu gaat om water-op-straat locaties te verhelpen, of hetop lange termijn extra water te kunnen bergen en verwerken of het opsporen van illegale lozingen in het riool of het stedelijke oppervlaktewaterkwaliteit op peil te houden of het controleren van de werking van helofytenvelden of lamellenfilters.

Om onder andere invulling te geven aan de bovenstaande informatiebehoeften verrichten wij korte en langjarige meet- en monitoringprojecten met:

 • waterstand metingen in het riool en oppervlaktewater;
 • neerslagmetingen;
 • debietmetingen in vrij-verval en persleidingen;
 • monsternamekasten
 • online in-situ waterkwaliteitsmetingen (temperatuur, geleidbaarheid, zuurstof, troebelheid, etc.) in riool of oppervlaktewater.

Onze dienstverlening:

 Wij kunnen u voorzien in de volgende diensten en werkzaamheden:

 • Het verrichten van x,y,z-inmetingen van putdeksels en putdekken;
 • Inventariseren van riooloverstortputten;
 • Het inmeten van inwendige maatvoeringen van rioolputten, zoals:
  • NAP-hoogtes en breedtes overstortdrempels;
  • diameters en b.o.b.’s van aansluitende strengen;
  • vrije ruimtes boven overstortmuren;
 • Het leveren, plaatsen en inregelen van meetapparatuur;
 • Het registreren en (lokaal) uitlezen van rioolwaterstanden, debieten, neerslag, waterkwaliteitsparameters met dataloggers mét en zonder telemetrie
 • Het uitvoeren van handpeilmetingen, controlemetingen en veldkalibraties van druksensoren;
 • Het controleren en inspecteren van putten, leidingen, kleppen op slib, aangroei, etc
 • Het uitvoeren van meetnetbeheer: controleren data op betrouwbaarheid, controle juiste werking van het meetsysteem, reiniging sensoren en systeem;
 • Het realiseren van ICT oplossingen voor data-ontvangst, databeheer, datavalidatie, data import- en export en (online) datapresentatie;
 • Het koppelen van meetsystemen met centrale hoofdposten
 • Het verrichten van data analyses, inclusief rapportages, inclusief periodieke evaluaties, aanbevelingen en bijsturingen in het proces;
 • Het aangaan van dataprestatiecontracten en ontzorgingsconcepten; u betaalt enkel voor de data die voldoet aan de vooraf afgesproken meetefficiency.