Milieuverklaring

Koenders Instruments heeft een zorgplicht voor het milieu en streeft ernaar om negatieve milieuaspecten, die kunnen ontstaan tijdens onze werkzaamheden, te beheersen en waar mogelijk te minimaliseren. Daarbij houden wij ons aan de geldende milieu wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in de ISO14001:2015 normering en overige wet- en regelgeving.

 • Het beperken van emissie en afvalstoffen CO2
 • Het verminderen van energieverbruik
 • Het continu verbeteren van onze beheersmaatregelen op dit onderwerp
 • Het gebruik van milieuvriendelijke producten en materieel.
 • Het uitvoeren van de zorgplicht ten aanzien van goede arbeidsomstandigheden voor personeel en leveranciers
 • Het bieden van een zo groot mogelijke veiligheid
 • Het bieden van maximale bescherming ten aanzien van de gezondheid
 • Het bevorderen van welzijn voor medewerkers incl. een doelmatig ziekteverzuimbeleid

Om het milieubeleid te verwezenlijken, formuleren wij haalbare en meetbare doelstellingen. Daarbij vaart de onderneming een koers, waarbij de beoogde doelen worden bereikt. De continue verbetering van onze bedrijfsprocessen en beheersing van de milieurisico’s zijn daarbij van groot belang.

 • Continuïteit wordt gewaarborgd door alert te blijven op veranderingen in de geldende Wet- en regelgeving, zodat het Milieusysteem daarop kan worden aangepast.
 • Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van technologische ontwikkelingen bij de toepassing van methodieken en de inzet van apparatuur en materieel.
 • Planning van de realisatie: doelstellingen worden uitgewerkt met een stappenplan, zodat duidelijk is wie wat moet doen en in welk tijdsbestek.
  De voortgang ervan wordt bewaakt tijdens het reguliere managementoverleg.

Voor vragen over ons milieubeleid kunt u ons een mailbericht sturen aan info@koenders-instruments.com o.v.v. milieubeleid.