geotechnische metingen, bodemdaling

Bodemdaling

Onttrekking van delfstoffen of grondwater en drainage van slappe klei- en veengronden zijn menselijke handelingen die bodemdaling veroorzaken. Verschillen in bodembeweging brengt schade toe aan wegen, huizen, kunstwerken en ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen en riolering). Naast bodemdaling, zijn onze geotechnische metingen ook inzetbaar voor andere bodemstabiliteit vraagstukken. Bijvoorbeeld voor hellingstabiliteit en natuurlijke ophogingen.

Onze slimme bodemdaling meetsystemen vormen een essentieel onderdeel bij het nemen van beleidsbeslissingen, het versnellen van grondreconstructie projecten en het bewaken van veilige bodemconstructies.


Ondergrondse infra

De realisatie van grote ondergrondse infrastructuurprojecten brengen bouwrisico’s, hinder en overlast met zich mee. Bijvoorbeeld bij realisatie van tunnels, funderingen, funderingspalen en de aanwezigheid van bouwputten in stedelijk gebied.

Met onze uitgebreide geotechnische metingen en ondergrondse infrastructurele meetsystemen ondersteunen we bouwbedrijven en stakeholders bij de opvolging van het gehele bouwproces in en om de bouwput. De sensordata zijn direct beschikbaar voor (automatische) interpretatie en alarmering. Dit draagt bij aan het tijdig herkennen en reduceren van gevaarlijke situaties, het opvolgen van de projectvoortgang en het beperken van overlast.

Geotechnische metingen, Ondergrondse Infra

Geotechnische metingen, Dijkbewaking

Dijkbewaking

Het veilig maken en houden van dijken en (natuurlijke) waterkeringen is een primaire taak om de waterveiligheid in Nederland te waarborgen. Veranderende waterstanden en onverwachte weersituaties kunnen leiden tot toenemende risico's op dijkfalen. Het beheersen van deze risico's tot een vastgesteld en acceptabel niveau is waar het geheel van water-en dijkveiligheid over gaat. Onze dijkbewaking meetsystemen zijn in staat om continu meerdere faalmechanismen in verschillende dijktypen in de gaten te houden en een tijdige en betrouwbare waarschuwing te geven bij afwijkingen. Daarnaast ondersteunen geotechnische metingen bij het ontwerpen en evalueren van optimalisatie van dijkversterkingsprojecten.

Met onze dijkbewaking meetsystemen, online sensordata beheersysteem(VIEWENVISION) en diensten ondersteunen we dijkbeheerders om hun waterkeringen veilig te maken en te houden.